Contact Us
Skip to content Skip to footer

– Nghỉ lễ từ 29/04-01/05/2024 (thứ 2 – thứ 4)
– Quay trờ lại làm việc vào ngày 02/05/2024 (thứ 5)

Bình luận

GK LOGISTICS VIETNAM

Proactivity  •  Companion  •  Sharing

HA NOI OFFICE

14F Ngoc Khanh Plaza, No.1 Pham Huy Thong Street, Ngoc Khanh Ward Ba Dinh District, Ha Noi City , Viet Nam

Phone: +84 2438 575 959

 
HAI PHONG OFFICE

356 Le Thanh Tong Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

Phone: +84 2253 767 766

HO CHI MINH OFFICE

6F Master Building
No. 41-43 Tran Cao Van Street, Vo Thi Sau Ward
District 3, Ho Chi Minh City Viet Nam

Phone: +84 2835 218 864

NOI BAI OFFICE

2F Noi Bai Airport Express Delivery Branch, Trai Ca Area, Phu Minh Commune, Soc Son District, Hanoi City, Vietnam

Phone: +84 888 077 059